Kineziologický rozbor

Komplexní kineziologický rozbor slouží jak k prevenci obtíží s pohybovým aparátem, tak k úspěšnému odhalení příčin Vašich obtíží. Komplexní diagnostika je postup, který umožňuje hodnocení stavu motoriky ( pohybové zdatnosti) jedince. Je důležitý pro rozbor a diagnostiku bolestivého stavu a pro sestavení úspěšné terapie

Komplexní diagnostika pohybového aparátu se skládá z:

  • vyšetření aspekcí (vyšetření celkového držení těla pohledem zepředu, zezadu, zboku)
  • vyšetření palpací (vyšetření napětí měkkých tkání pohmatem)
  • vyšetření základních pohybových vzorů ( jak se Váš pohybový aparát chová při běžných denních činnostech)
  • vyšetření pohyblivosti páteře a periferních kloubů
  • vyšetření reflexních změn
  • podiatrické vyšetření ( vyšetření nohou)
  • ergonomické vyšetření

Kineziologický rozbor je vhodný pro všechny klienty  s potížemi  v oblasti pohybového aparátu.

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

DNS koncept je založen na vývojové kineziologii. Jde o logickou úvahu, jakým způsobem lze využít znalosti vývojové kineziologie (vývoje dítěte)  pro diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. DNS “se zabývá” našimi pohybovými stereotypy a to jak kvalitními, tak i těmi nekvalitními, které vznikají v průběhu našeho života již od raného dětství v prvním roce života. Zabývá se nesprávným užíváním těla v denních činnostech, pohybu, sportu již od dětství až do  pozdějšího věku. A tady se pak DNS snaží tento špatný stereotyp přeprogramovat v našem CNS ( centrální nervová soustava – mozek, mícha) a přes principy vývojové kineziologie optimalizovat naše pohybové chování.

Více informací o DNS →

Akrální koaktivační terapie (ACT)

Zakladatelkou Metody Akrální koaktivační terapie (ACT) je PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.  Principy metody ACT jsou založené na současných vědeckých poznatcích motorického učení, pohybových vzorech vývoje dítěte a kvalitě akrálních částí končetin při vzpěru. Součástí ACT je diagnostický systém Akrální koaktivační diagnostika (ACD), ve které jsou popsané metody a testy, kterými se vyhodnocuje kvalita aker a pohybových vzorů.

Více informací o ACT →

Spirální dynamika

Spirální dynamika je cvičení na neurofyziologickém podkladu, tudíž pracuje s přetvořením pohybových stereotypů, které jsou zakódovány v mozku.  Mozek je zvyklý vést pohyb určitým způsobem a my se snažíme ten způsob změnit. Je to vlastně návod na používání svého těla.

Spirální dynamika se zabývá prevencí a léčbou pohybového aparátu. Vychází z anatomie, fyzikálních zákonů a z evolučního vývoje.

Více informací o Spirální dynamice →

Sensmotorická stimulace (SMS)

Sensomotorická stimulace ( SMS ) patří mezi metody založené na neurofyziologickém podkladě. Tyto metody využívají základní schopnost nervového systému – plasticitu ( tvárnost, proměnlivost) , kterou mozek ani při nejrůznějších poruchách neztrácí ( vždy jsou zachované alespoň funkční rezervy). Proto při poruše jednoho pohybového vzorce lze tento vzorec senzoricky stimulovat a tím jeho poruchu léčit a funkci obnovovat. Tedy zjednodušeně řečeno, narušený vzorec lze v mozku upravovat díky výše uvedené plasticitě centrální nervové soustavy.

Více informací o Sensomotorické stimulaci →

Vojtova metoda

Vojtova metoda (též nazývána jako metoda reflexní lokomoce) je soubor cvičebních technik používaných k léčbě hybných poruch, objevená Prof. MUDr. Václavem Vojtou. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory.

Více informací o Vojtově metodě →

Bobath koncept

Jedná se o neurovývojovou terapii, která se používá ve velké části světa pro léčbu zejména dětské mozkové obrny, ale také pro léčbu mnohých neurologickým onemocnění v dětském věku,ale i  v dospělosti – například je často využívaná v problematice stavů po mozkové příhodě.

Základem úspěšné terapie je velmi podrobné vyšetření, během kterého se fyzioterapeut zaměřuje na denní aktivity, které dovede dítě provést bez pomoci, případně jak velkou míru dopomoci dítě potřebuje, či co vůbec samo nezvládne. Dále sleduje kvalitu svalového napětí a kvalitu provedení pohybu. Na základě těchto vyšetření stanovili manželé Bobathovi klasifikaci dětské mozkové obrny, která slouží hlavně pro ulehčení komunikace mezi jednotlivými terapeuty z multidisciplinárního týmu. Bobath koncept je práce v týmu: práce rodičů, fyzioterapeuta, logopeda a ergoterapeuta.

Na základě výsledků z vyšetření stanovuje terapeut své cíle a léčebný plán jak těchto cílů dosáhnout. Velmi důležité pro úspěšnou terapii je vnímání a reagování nemocného na používané techniky. Dle reakcí poté terapeut přizpůsobuje svou terapii. Jedním ze zásadních prvků terapie je handling (manipulace s dítětem).

Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Cílem tohoto cvičení je normalizace nebo podstatné zlepšení pohyblivosti postižených částí těla a náprava motorických poruch. Fyzioterapeut provádí ošetření na základě kineziologického rozboru. Součastně průběžně sleduje reakce klienta a přizpůsobuje tomu výběr vhodných rehabilitačních technik. Individuální cvičení je zaměřeno na korekci držení těla, úpravu svalových dysbalancí, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, protažení zkrácených svalů,nácvik správných pohybových stereotypů. Zvolení vhodné metodiky závisí na stavu pohybového aparátu a na zdravotním stavu klienta. Cvičení je vhodné jako prevence problémů pohybového aparátu a pro zpevnění svalového korzetu.

Léčebná tělesná výchova tvoří podstatnou část náplně práce fyzioterapeuta. Na základě vyšetření a zhodnocení stavu pacienta stanoví fyzioterapeut rehabilitační plán. Ten pak realizuje s využitím pohybové, manuální a fyzikální terapie.

Vlastní cvičení je zaměřeno na správné držení těla, odstranění příčin bolesti zad, terapii poúrazových stavů,léčbu pohybových omezení po cévních